תנאי שירות לקוחות

תנאי שירות לקוחות (להלן: "השירות") שכולל תחזוקת מחשבים, תוכנה, תקשורת והתקנת אנטי וירוס.

השירות ניתן על ידי אתר udicomputerservices.com (להלן: "נותנת השירות"), למשתמשים שהסכימו לתנאי השירות (להלן: "משתמש" או "משתמשים").

הנך, המשתמש, מתבקש לקרוא בעיון את כל תנאי השירות שלהלן, תנאי השירות מיועדים לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. תנאי השירות מסדירים את התנאים לשירות של נותנת השירות. נותנת השירות שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתנאי השירות, והמשתמש מחויב להתעדכן באופן שוטף בתנאי השירות המופיעים באתר נותנת השירות.

אני מסכים:

 1. השירות יהיה בהתאם ובכפוף לתנאי השירות של נותנת השירות, ספקי התוכנה ומערכת ההפעלה וכמו כן מדיניות הפרטיות המפורטת להלן וכן כפי שיעודכן מעת לעת.
 2. אני יודע ומבין כי אם אינני מסכים לתנאי השירות, עלי לחדול מלהשתמש בשירות ולבקש ביטולו.
 3. הקשה על כפתור "אני מסכים לתנאי השירות" או אישור סעיף "תנאי שירות לקוחות" בטופס הזמנה או תשלום, מהווה הסכמה לתנאי שירות לקוחות וכן מהווה התחייבות לנהוג לפיהם.
 4. נותנת השירות לא תישא באחריות לכל נזק, או תקלה או קלקול שיגרמו למשתמש והנובעים משירות ו/או לרבות בגין כל תקלה בשירות או בתוכנת השירות.
 5. אני מבין יודע ומסכים שייתכנו תקלות ו/או הפסקות בשירות מעת לעת ונותנת השירות לא תהייה אחראית להפסדים או נזקים ישירים או עקיפים שינבעו מהשירות או אי מתן השירות.
 6. אני, מזמין השירות, בעלי אתר האינטרנט או המחשבים שלגביהם מוזמן השירות.
 7. כתובת הדואר האלקטרוני (להלן: " כתובת מייל") שנמסרה על ידי בהרשמה לשירות היא שלי וכן היא פעילה. אני יודע ומבין שכתובת מייל זו הכרחית לצורך הודעות, עידכונים, דוחות ואף אימות פרטים. במקרה הצורך תשמש כתובת המייל לשחזור סיסמא ושם המשתמש וכן תשמש לקבלת קישור אם יידרש.
 8. אני מתחייב לעשות שימוש חוקי ופרטי בלבד בשירות. אני מבין ויודע כי השירות הינו לשימוש פרטי, עסקי שלי ובתנאי שהשימוש אינו מסחרי או בהיקף מסחרי.
 9. אני לא רשאי למכור, או להשכיר, או לתת זכויות כלשהם לצד שלישי בשירות או חלקים ממנו.
 10. אני מבין ויודע כי תנאי השירות עשויים להשתנות.
 11. אני מבין ויודע כי השירות עשוי להשתנות ואף להיפסק באופן זמני או קבוע, בכל עת , לפי שיקול דעתה הבילעדי של נותנת השירות.
 12. אני מצהיר שלא תהייה לי כל טענה או תביעה כלפי נותנת השירות או מי מטעמה בגלל ביצוע שינויים, הפסקות או תקלות בשירות כנאמר לעיל.

אני מסכים לכל האמור לעיל.

להסכמה וחתימה על תנאי שירות לקוחות – מלאו כאן:

כתובת מייל:

כתובת האתר שלי:

מסכים/מסכימה